REGULAMIN KONKURSU

 

„Moje wymarzone wakacje”

 

 

 

 1. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci w wieku do 6 lat, uczęszczające do przedszkola objętego przez „Społem” PSS „Feniks” konkursem plastycznym pt:.: „Moje wymarzone wakacje”.

 

 1. Maksymalnie 20 prac nadesłanych w okresie do 04.06.2018 r. przez poszczególne placówki.

 

 1. 3.    Przyjmowane będą wyłącznie prace formatu A4, czytelnie podpisane, wykonane techniką rysunku, wyklejanki lub malowania.

 

 1. Prace można wysłać pocztą na adres:

 

     ”Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Feniks”

     ul. Szewska 75/77, 50-121 Wrocław, tel.: 071 377 18 64 lub 66

     lub dostarczyć osobiście do Działu Zarządzania Sprzedażą V piętro

w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30

 

 1. Do pracy powinna być załączona informacja na załączonym druku A zawierająca następujące dane uczestnika konkursu (załącznik nr 1 do regulaminu):
 • imię i nazwisko dziecka,
 • adres mailowy,
 • wiek dziecka,
 • numer telefonu,
 • zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na wykorzystanie danych osobowych oraz prac konkursowych przez „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Feniks” na potrzeby konkursu pt.: „Moje wymarzone wakacje” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 • pełną nazwę Przedszkola

 

 1. Komisja będzie składać się z trzech pracowników „Społem” PSS „Feniks”.

 

 1. Komisja nagrodzi interesujące prace, oceniając samodzielność i własny wkład pracy oraz pomysłowość autora.

 

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 13.06.2018r..

 

 1. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej www.feniks.wroc.pl, na facebooku, twitterze oraz będą eksponowane na terenie Domu Handlowego „Feniks” na piętrze I w terminie 13.06 – 31.08.2018r.

 

 1. 15 wyróżnionych prac zostanie nagrodzona. Nagrodami będą dyplomy uznania, zabawki.

 

 1. Warunkiem przyznania nagrody zwycięzcy jest wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby konkursu pt.: „Moje wymarzone wakacje” i umieszczenie ich w internecie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).