Projekt finansowany z funduszy europejskich

Instrukcja postępowania w razie wystąpienia pożaru

I. Alarmowanie

 

1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować okrzykiem „Pali się - pożar!”


2. Alarmując Straż Pożarną należy podać:

- gdzie i co się pali - adres,

- nazwa obiektu, kondygnacja,

- czy jest zagrożone życie ludzkie,

- swoje nazwisko i numer telefonu, z którego się dzwoni.

 

 

Uwaga! Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie. 

 

3. O powstałym pożarze należy ponadto powiadomić:

 • Centrum Bezpieczeństwa nr tel. wew. 14-32 lub 99      
 • Administratora Budynku 730 700 915

W razie potrzeby alarmować Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112


II. Postępowanie w przypadku pożaru 

Podstawowe zasady postępowania w przypadku pożaru i ewakuacji:

 1. w miarę możliwości uruchomić najbliższy przycisk ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy), załączający alarm systemu sygnalizacji pożaru;
 2. o pożarze powiadomić Państwową Straż Pożarną i Dział Ochrony Mienia;
 3. niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w zagrożonym obiekcie o charakterze zagrożenia oraz konieczności ewakuowania się;
 4. odłączyć energię elektryczną poprzez wciśnięcie przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 5. w miarę możliwości należy zacząć gasić pożar podręcznym sprzętem gaśniczym;
 6. nie otwierać bez wyraźnej konieczności drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, ponieważ dopływ powietrza może przyspieszyć rozprzestrzenienie się ognia;
 7. rozpocząć działania ewakuacji, pamiętając że w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia; 
 8. ewakuować należy się klatkami schodowymi, bezwzględnie unikając wind;
 9. ewakuować należy się szybkim krokiem, unikać wyprzedzania i poruszania się w kierunkach przeciwnych do wskazanych przez znaki ewakuacyjne;
 10. w przypadku znaczącego zadymienia drogi ewakuacyjnej, należy poruszać się w pozycji pochylonej jak najbliżej podłogi;
 11. w pierwszej kolejności należy ratować życie ludzi, a następnie mienie jeśli warunki pożarowe na to pozwalają;
 12. po wyjściu z budynku należy skierować się do wyznaczonego miejsca zbiórki do ewakuacji i nie opuszczać tego miejsca do czasu podjęcia takiej decyzji przez kierującego akcją;
 13. do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą kieruje osoba wskazana 
  w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub w Instrukcji ogólnej;
 14. po przybyciu wspomnianych wyżej jednostek wszyscy pracownicy zobowiązani są do współpracy z osobą kierującą akcją ratowniczą.

 

Uwaga! Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.
W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonym budynku, należy natychmiast przekazać taką informację kierującemu akcją ratowniczą.