Projekt finansowany z funduszy europejskich

REGULAMIN Karty Podarunkowej „Feniks”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej „Feniks” w „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Feniks” we Wrocławiu, zwanej w dalszej części regulaminu Kartą.
 2. Wydawcą Karty Podarunkowej „Feniks” jest Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Feniks” we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 75/77, 50-121 Wrocław zwanej w dalszej części regulaminu Spółdzielnią.
 3. Spółdzielnia zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000165355, BDO: 000047927, REGON: 000987696, NIP: 8960002605. Konto  bankowe: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 96 1050 1575 1000 0090 3050 2562.
 4. Karta może być używana w sklepach należących do „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Feniks” we Wrocławiu z wyłączeniem sklepów należących do najemców.
 5. Program Kart rozpoczyna się w dniu 02.01.2020 r. i trwa bezterminowo.
 6. Użytkownik Karty poprzez aktywację Karty w sposób określony w niniejszym Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, rozumie ją i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się jej przestrzegać.

II. OGÓLNE INFORMACJE O KARCIE

 1. Karta jest formą bonu elektronicznego, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej dostępnej w sklepach należących do Spółdzielni. Wartość Karty zależna jest od wartości środków którymi jest zasilona.
 2. W programie objętym niniejszym Regulaminem Klienci mogą aktywować Karty w Spółdzielni o wartości nie mniejszej niż 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) i wartości nie przekraczającej 5000 PLN (pięciu tysięcy złotych).
 3. Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty nie podlegają oprocentowaniu.
 4. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani też kartą płatniczą.
 5. Operacja doładowania Karty może mieć również miejsce przy przekazywaniu na Kartę należności  za zwracany towar w Spółdzielni.
 6. Użytkownik Karty może dokonać jej doładowania o dowolną kwotę przy zastrzeżeniu wysokości określonej w Dziale II punkt 2  niniejszego Regulaminu.

 III. ZAKUP KARTY

 1. Zakupu Karty mogą dokonywać klienci indywidualni, klienci instytucjonalni (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy z osobowością prawną).
 2. Zapłaty za zakup Karty można dokonać za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicy określonej w Dziale II, pkt.2 niniejszego Regulaminu.
 3. Zakup Karty nie może zostać opłacony za pomocą Innej Karty Podarunkowej.
 4. Klienci instytucjonalni mogą dokonać zakupu Kart bezpośrednio w sklepach Spółdzielni lub poprzez wysłanie zamówienia na adres mailowy: kartypodarunkowe@feniks.wroc.pl dokonując płatności poprzez wykonanie przelewu bankowego. Po otrzymaniu zapłaty, karty mogą zostać wysłane na wskazany adres na koszt Zamawiającego lub Zamawiający może je odebrać osobiście w Spółdzielni.
 5. Warunkiem aktywacji Karty jest aktywacja Karty poprzez dokonanie wpłaty w kasach sklepów w Spółdzielni w wysokości kwoty wybranej przez Użytkownika Karty w granicach określonych w Dziale II pkt.2 niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik otrzyma wydruk z terminala jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych za zakup Karty lub jej doładowanie (w przypadku  zwrotu towarów). W przypadku klientów instytucjonalnych przy zakupie (aktywacji) Karty wystawiona zastanie nota księgowa oraz wydruk z terminala jako dowody potwierdzające dokonanie wpłaty środków pieniężnych.
 7. Karta może zostać w okresie jej ważności ponownie (wielokrotnie) doładowana w kasach sklepów Spółdzielni w wysokości wybranej przez Użytkownika Karty w granicach określonych w Dziele II pkt.2 niniejszego Regulaminu.
 8. Karta zachowuje ważność przez okres 360 dni od dnia jej aktywacji albo dnia jej ostatniego doładowania.
 9. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony poza możliwością jej kolejnego zasilenia zgodnie z zapisami w Dziale III pkt.8
 10. W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności na Karcie pozostanie niewykorzystana kwota, nie podlega ona zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń użytkownika w stosunku do Spółdzielni.
 11. Aktywacja Karty oraz doładowanie (również w przypadku zwrotu towarów) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

IV. ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY W SPÓŁDZIELNI

 1. Karta  może być realizowana  w sklepach Spółdzielni wyłącznie po jej aktywacji.
 2. Karta wystawiona jest na okaziciela. Realizacja Karty przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w przypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
 3. Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta karty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. Karta na której znajdują się środki pieniężne nie podlega zwrotowi.
 5. Płatność Kartą następuje w kasach sklepów Spółdzielni przez okazanie Karty i odczytanie kodów kreskowych skanerem lub przeciągnięcie jej przez czytnik paska magnetycznego w przypadku terminala płatniczego (używanego w wyjątkowych sytuacjach). Transakcje realizowane przy użyciu karty nie wymagają weryfikacji podpisem ani numerem PIN. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów z oferty handlowej ze sklepów Spółdzielni saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej za nabyte towary.
 6. W przypadku gdy środki znajdujące się na Karcie nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty zobowiązany jest pokryć różnicę innym dostępnym środkiem płatniczym.
 7. Użytkownik Karty może sprawdzać stan środków pieniężnych swojej Karty w kasie w sklepie należącym do Spółdzielni.
 8. Doładowanie Karty przez Użytkownika, nie powoduje naliczenia punktów w programie lojalnościowym „Społem znaczy razem”.
 9. Kartą można płacić za towary i usługi oferowane do sprzedaży w Sklepach, z wyłączeniem płatności za usługi: „Moje rachunki”, „Totalizator”, „Mennica”, „Doładowania” świadczone w Domu Handlowym „Feniks”.

V. ZWROTY NA KARTĘ

 1. Spółdzielnia informuje, iż wszelkie niereklamacyjne zwroty należności za towary zwracane w sklepach należących do Spółdzielni opłacone w trakcie zakupu przy pomocy Karty, a także przy pomocy wszystkich pozostałych, dostępnych form płatności tj: gotówki, przelewu, bonu Sodexo oraz bonu „Feniks”, karty płatniczej lub kredytowej o wartości jednostkowej przekraczającej 20 PLN dokonywane będą na Kartę. W takiej sytuacji Karta zostanie Klientowi wydana i uprzednio doładowana kwotą, którą Klient zapłacił za zwracany towar. Karta zachowa ważność przez okres 360dni od dnia jej aktywacji.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI I REKLAMACJE ZWIĄZANE Z KARTĄ

 1. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za Karty które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
 2. Spółdzielnia nie umożliwia Nabywcy lub Użytkownikowi Karty zgłoszenia zastrzeżenia lub zablokowania Karty .
 3. W przypadku utraty ,zniszczenia lub kradzieży Karty jej Użytkownikowi nie przysługują wobec Spółdzielni żadne roszczenia.
 4. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty w sklepie należącym do Spółdzielni transakcja nie może zostać zrealizowana. Użytkownik Karty może skorzystać w tej sytuacji z innych dostępnych form płatności : gotówki, bonu Sodexo oraz bonu „Feniks” a także karty płatniczej lub kredytowej.
 5. Upoważniony pracownik Spółdzielni odmówi realizacji transakcji poprzez Kartę w przypadku upływu terminu ważności Karty i w przypadku jej uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie.
 6. Wszelkie reklamacje związane z Kartą będą rozpatrywane przez „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Feniks” w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartą należy złożyć w „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Feniks” w Dziale Zarządzania Sprzedażą ul. Szewska 75/77, 50-121 Wrocław.

 VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, podanych na etapie składania reklamacji w trybie określonym w Dziele VI powyżej, jest Spółdzielnia.
 2. Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. RODO, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: rodo@feniks.wroc.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe podane podczas składania reklamacji będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”).
 4. Dane osobowe podane podczas składania reklamacji mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Dane osobowe uzyskane przez Spółdzielnię w toku rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przez okres rozpatrywania reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.
 7. Jeżeli Osoba, której dane dotyczą uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje jej skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora.

 VIII. PODSUMOWANIA KOŃCOWE

 1. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Feniks” zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie regulaminu zobowiązany jest powiadomić użytkowników poprzez informacje na stronie www.feniks.wroc.pl w terminie 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
 2. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Feniks” zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu sprzedaży Kart Podarunkowych „Feniks”. Ogłoszenie o zawieszeniu lub zakończeniu programu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.feniks.wroc.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Feniks” we Wrocławiu, w Dziale Zarządzania Sprzedażą ul. Szewska 75/77, 50-121 Wrocław oraz na stronie : www.feniks.wroc.pl.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2020r.