Projekt finansowany z funduszy europejskich

Regulamin świadczenia dostaw dla klientów "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Feniks"

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Dom Handlowy Feniks- "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Feniks" ul. Szewska 75/77; 50-121 Wrocław; NIP: 896-000-26-05; REGON: 000987696; BDO:000047927. Spółdzielnia zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000165355

 b. Klient/Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Feniks”.

2. Dostawca

Dom Handlowy „Feniks” świadczy proces kompletacji produktów spożywczych i drogeryjnych oraz ich transport, który będzie odbywać  się  z zachowaniem wszelkich zasad i norm bezpieczeństwa oraz higieny w stanie epidemii.

W związku z panującą epidemią w trosce o zdrowie naszych Klientów każdy z pracowników świadczący usługę dostawy wyposażony jest w maseczkę oraz rękawiczki ochronne.

Ze względu na zachowanie higieny i bezpieczeństwa Dostawca zastrzega sobie możliwość płatności za zamówione towary tylko i wyłącznie kartą płatniczą.

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych produktów na adres wskazany przez Klienta na terenie miasta Wrocław.

Dostawca omawia wszelkie szczegóły dostawy z Klientem drogą telefoniczną pod numerem: 534-030-534

Dostawca zobowiązuje się dostarczać towary od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-18:00. Godziny oraz termin dostawy należy uzgodnić telefonicznie z Dostawcą.

Kierowca może poprosić osobę odbierającą towar o okazanie dokumentu tożsamości.

3. Klient

Klient zamawia towar znajdujący się w asortymencie Domu Handlowego „Feniks” korzystając przy tym z określonych dostępnych kanałów kontaktowych.

Zamówienia należy składać drogą telefoniczną pod numer: 534-030-534

Wszelkie szczegóły dostawy klient omawia z Dostawcą kontaktując się pod w/w numer telefonu.

Klient jest zobowiązany do udostępnienia Dostawcy informacji takich jak: adres, pod który ma odbyć się usługa dostawy produktów, dane osobowe (imię i nazwisko) oraz numer telefonu do osoby kontaktowej.

Klient zobowiązuje się do przestrzegania norm bezpiecznego odbioru towaru z zachowaniem higieny zgodnie z wynikającymi normami ogłoszonymi przez rząd dotyczącymi epidemii wirusa.

4. Dodatkowe informacje

Przy zakupach za kwotę poniżej 200 zł usługa dostawy towarów jest płatna. Opłata ta wynosi 20 zł.

Zakupy za kwotę powyżej 200 zł objęte są darmową dostawą.

Zakup wybranych przez klienta towarów udokumentowany jest na paragonie fiskalnym.

Produkty alkoholowe oraz wyroby tytoniowe nie są objęte usługą dostawy.

Woda mineralna dostarczana będzie maksymalnie w ilości jednej zgrzewki (6 sztuk).

Produkty spożywcze wymagające przewozu w odpowiedniej temperaturze będą przewożone w specjalistycznych przeznaczonych do tego lodówkach znajdujących się w pojazdach.

Wszystkie produkty będą dostarczone do Klienta zapakowane w kartony lub torby.

Dom Handlowy „Feniks” upoważniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku wcześniejszej nieuzasadnionej odmowy odbioru towaru lub naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu przez Klienta.

Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do samowolnej odmowy zapłaty, bądź wstrzymania się z płatnością odpowiedniej ceny za dostarczony towar.

W sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru, Klient będzie obciążony kosztami transportu. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód związanych z bezpodstawną odmową przyjęcia zamówionego towaru.

Dom Handlowy „Feniks” ponosi pełną odpowiedzialność za przebieg dostawy oraz dbałość o bezpieczeństwo produktów od momentu ich zamówienia do dostarczenia Klientowi oraz ewentualne reklamacje. 

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące dostawy Klient może kierować na adres

e-mail: biuro@feniks.wroc.pl

bądź telefonicznie pod numer: 71 377 18 02; 71 377 18 70